Ochrana osobných údajov

Poučenie o ochrane osobných údajov.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť VILADOMY s.r.o., so sídlom: Lamačská cesta 45, Bratislava 841 03, IČO: 51 485 303, email: viladomy@vila-domy.sk (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

 

ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje, identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónny kontakt, ako aj ďalšie údaje poskytnuté dobrovoľne.  

  

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch: 

- na evidenciu a spracovania vášho dopytu, vašej požiadavky a prípravu ponuky

- na kontaktovanie ohľadom zaslaného dopytu a prejaveného záujmu o služby Prevádzkovateľa

- na vykonanie iných potrebných predzmluvných úkonov.

- na účely marketingovej komunikácie a na zasielanie marketingových materiálov a ponúk na poskytovanie projektov a doplnkových služieb prevádzkovateľa na základe udelenia súhlasu alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

- na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (obchodná evidencia, daňové povinnosti), 

- na uplatnenie Vašich zákonných nárokov (reklamácie) ako aj iných  práv súvisiacich s vaším dopytom 

- na zaistenie našej vzájomnej komunikácie a pre účely umožnenia výkonu Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.


DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získané pre účely uzatvorenia, zmeny alebo plnenia zmluvy sa uchovávajú po dobu vybavenia Vašho dopytu resp. poskytnutia služby a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia Vašich práv, napr. v rámci reklamačného konania. Osobné údaje poskytnuté pre účely marketingovej komunikácie na základe Vášho súhlasu sa uchovávajú po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý alebo do momentu skončenia účelu spracúvania, ak doba poskytnutia súhlasu nebola uvedená. Ostatné osobné údaje sa uchovávajú podľa lehôt stanovených osobitnými predpismi. 

 

VYUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES, ĎALŠÍCH APLIKÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ

Na zlepšenie nami poskytovaných služieb využívame rôzne programy a aplikácie, ktoré zvyšujú úroveň nami poskytovaných služieb ako aj úroveň Vášho komfortu. Bližšie informácie ohľadne týchto programov a aplikácií nájdete tu:https://www.vila-domy.sk/cookies

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje získavame a spracúvame v rámci poskytovania našich služieb, využívania marketingovej komunikácie a uplatnenia Vašich nárokov vyplývajúcich z právnych predpisov. Osobné údaje chránime použitím rôznych primeraných organizačných a technických opatrení tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme prenos Vašich osobných údajov do inej krajiny v rámci EU alebo mimo EU. 

 

SUBJEKTY MAJÚCE PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM 

K Vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty, a to tretie osoby na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolné orgány)

 

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 Z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).  V rámci Vašich práv máte: 

 

Právo na prístup k osobným údajom 

Máte právo získať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom a informácie o spracúvaných osobných údajoch, konkrétne o (i) účele spracúvania osobných údajov, (ii) o kategórii spracúvaných osobných údajov, (iii) o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (iv) o dobe uchovávania osobných údajov, (v) o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (vi) o práve podať návrh na začatie konania, (vii) o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby a o (viii) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

 

Právo na opravu osobných údajov 

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.  So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

 

Právo na výmaz osobných údajov 

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, (ii) ste udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolali, (iii) namietate spracúvanie osobných údajov, (iv)  sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne, (v) je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti, (vi) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.  

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak (i) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto vymazania obmedzenie ich použitia, (iii) prevádzkovateľ už osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov nepotrebuje, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie Vášho právneho nároku, (iv) namietate spracúvanie osobných údajov,  a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. 

 

Právo na prenosnosť osobných údajov 

Máte právo získať od prevádzkovateľa Vaše osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. 

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov 

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V prípade spracúvania osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov bez obmedzenia.  

Ak chcete vykonať niektoré zo svojich práv v oblasti osobných údajov, môžete tak urobiť zaslaním emailu na viladomy@vila-domy. Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.